Gail Sheehy – When men reach their sixties…


“When men reach their sixties and retire, they go to pieces. Women go right on cooking.”
-Gail Sheehy