John N. Mitchell – Our attitude toward life determines…


“Our attitude toward life determines life’s attitude towards us.”
-John N. Mitchell