Mikhail Kalashnikov – I’m proud of my invention…


“I’m proud of my invention, but I’m sad that it is used by terrorists.”
-Mikhail Kalashnikov